Idea Motion Group
လူၾကီးမင္းတြင္ Idea Motion Group မွမွတ္ပံုတင္ျပီးေသာ Member Account ရွိပါက Log In မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္ပါ။
New Guest ျဖစ္ပါက Register ျပဳလုပ္၍ဝင္ေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။။
*********Idea Motion Group*********
Log in

I forgot my password

Keywords

Latest topics
» Eternion/Wowwal repack 3.3.5a – TrinityCore
JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated) I_icon_minitimeTue Jan 17, 2017 5:58 am by janpara

» SolidWoW BlizzLike 4.0.6-4.3.0 Repack stable UPDATED
JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated) I_icon_minitimeThu Apr 10, 2014 5:39 pm by ycabrerag

» JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated)
JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated) I_icon_minitimeSun Dec 01, 2013 8:38 am by Bottscan

» Hello Everyone Well
JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated) I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 12:56 pm by 

» ညီမေလး ဖတ္ဖို႔
JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated) I_icon_minitimeThu Jun 13, 2013 6:27 am by 

Country Codes

Timer

Total
 • >

/>

Test

JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated)

Go down

default JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated)

Post   on Fri Jul 06, 2012 8:28 am

New Version(V3.1.3 Release) Available!

Intended for World of Warcraft Client version 3.3.5.12340
TONS of new features from ME are ADDED IN!

This repack is by far one of the richest and stable WoW emulators based on Trinitycore.

What?You don’t believe?Never mind.

The Changelog and General features below will convince you.

For those who have difficulty installing the repack,an installing tutorial is presented to you below the download section.
V3.1 has witnessed numerous updates from the previous version.
You could find the detailed changelog [Only admins are allowed to see this link].
Alternatively,you can find it in the repack.

The repack is updated to 3.13!
Check the download section
:
1.Fixed a critical issue caused by Trinitycore that makes flying and swimming creatures
fall uncorrectly and sink underground.
This shall fixes loads of creatures and bosses including Eregos, Lich King..etc
2.Fixed fishing in Stormwind and other places.
3.Fixed an issue that rabbits(custom triggers actually) attack players in starting-area.
Here I brought you with some of the main features in V3.13(r)


 • SunWell Plateau:
  Felmyst is rewritten which is now spawned and scripted.
  Muru rewritten.
  Eredar Twins rewritten.
  Mobs have been carefully scripted.
 • The Oculus:
  Added more achievement support and update the visual.
  More fixes on mobs.Quests related to the Oculus are spawned
  Added Cache of the Ley-Guardian.
 • VioletHold:
  Rewrite some parts of the instance.
  Added defense system and delayed portal spawn after boss waves.
 • Trial of Champion:
  More updates and workarounds.
  Now the mob faction is fixed and announcer is correctly spawned.
 • Core:
  Merged with Trinitycore till 12-22-2011
 • Database:
  Database updated to newest (Rev 335.11.44)
 • World Events:
  Fixed some Winter Veil achievements and prevent some crashes!
 • Misc:
  Various crashes,quests fixed,waypoints added,typos corrected,loots implemented.And much much more…(see [Only admins are allowed to see this link])
General features of this repack:
These are the highlights of the repack:
1.Trinitycore and Database updated to [Only admins are allowed to see this link]!
(Updated on 12-22-2011)!!

2.More optimaztion implemented and various typo fixes!!

3.Ahbot(Auctionhousebot) Added!!

4.Warden Systems Added!!

5.Ruby Sanctum well scripted!!(Including Trinity offical scripts)

6.Ulduar well scripted!!
The repack includes but not limited to:


 • excellentYogg-Saron Fight!
 • excellentMimiron Fight!
 • excellentAlgalon Fight!

(13/13 fully and dedicately scripted)

7.Icecrown Citadel well scripted!!
Exhilarating Lich King and other boss encounters
(11/12 exluding Gunship battle)

8.Wintergrasp very well scripted and working!!
It could be one of the most blizzlike WG you have ever seen.

9.The carefully-scripted dungeonsare:


 • Trial of Champion working perfectly!
 • The Oculus fully working!
 • Forge of Souls finely working!
 • Pit of Saron working smoothly!
 • Halls of Reflection working amazingly!
 • Culling of Stratholme working perfectly!
 • Various Pre 3.20,TBC and Vanilla fixes!


10.Jail Added to punish bad-behaviored players!!

11.Preventing normal players from accessing GM Island!!

12.Anticheat System Added!!

13.Argent Tournament Fully supported and working!!

14.World of Warcraft Community Site Integrated!!

15.World of Warcraft Armory Code Attached!!
Descriptions of several functions:
What is Ahbot?
It is a server-controlled bot useful to keep auctionhouses on low
populated realms constantly full of items for characters to buy.
It can also act as buyer, so that characters will always have someone buying the items they put on auction.

Note to the Administrators:
The repack contains an original Ahbot account of which the account name and password are both “ahbot”.
Edit the password in case of the crash caused by accidental or deliberate violation of the AHBOT account!
How to: type “.account set password ahbot [yourpass] [yourpassagain]” in worldserver.exe console

What are Warden Systems?
Warden (also known as Warden Client) is an anti-cheating tool integrated in Blizzard Entertainment games.
While the game is running, Warden uses operating systemAPIs to collect information about

certain software running on the user’s computer and sends it back to Blizzard servers as

hash values to be compared to those of known cheating programs or simply as a yes/no response (whether a cheat was found).

The things Warden currently looks for in-process includes but is not limited to:


 • Model edits.
 • Known cheat modules (DLLs)
 • Known modifications to game functions
 • Known cheating addons
 • Speedhacks
 • Known API hooks from cheats
For those who are interested in the history of the repack:
What is the repack aiming at and the history of this repack:

This repack originally is intended to provide a stable and clean

blizzlike one while Jeutie is in hospital and temporarily can’t work on his fantastic project.

And now Jeutie is well and back working on his official Trinity

Project!So this repack will evolve into a more custom repack.I will try my best to add more custom codes and features into it.

I will update this repack regularly so check it if you can and you will find surprise!

As is always the case,I need your feedback to perfect the repack and encourage me.

Have any problem?Post on ac-web I will help you as soon as possible.

Special thanks to:
Ac-web:for providing an easy environment of repack releasing.
Trinity:for their devoted work on core and database updating.
Jeutie:for his Mysql configuations in the previous versions.
DOWNLOAD(v3.13r)
Repack Downloadlink
Repack(3.1r)(179.35MB):
[Only admins are allowed to see this link]
Patch(3.1r-3.13r)(2.24MB):
[Only admins are allowed to see this link]
Have problem installing?Look at the next two quotes!For those who wants access to the database,the account is root and password is ascent.

Installing Tutorials:
1.Extract the repack.
2.Obtain maps,vmaps and dbc files:
You could obtain them in eitherof the two ways:


 • Download them.Here are the links: [Only admins are allowed to see this link],[Only admins are allowed to see this link],[Only admins are allowed to see this link]
 • Extract them.Put extractors which can be found in the repack in
 • the WOW directory and run 1)mapextractor.exe 2)makevmaps3_simple.bat

3.Put DBC,maps and vmaps files in “Core” directory.
4.Run setup_xampp.bat in “Server” folder and choose 1)refresh
5.Run xampp_start.exe in “Server” folder.
6.Launch worldserver.exe and authserver.exe in “Core” directory.
7.Enjoy it!

If you have come across problem executing worldserver.exe and authserver.exe
Please be sure you have installed the following properly
:
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]
[Only admins are allowed to see this link]

Some previous versions of this repack:
[Only admins are allowed to see this link]:Featuring Culling and Stratholme and an updated Wintergrasp as well as Argent Tournament.
[Only admins are allowed to see this link]:Featuring World of Warcraft Community Site and updates in Raids
——–Playerbot contains in the above version while removed from below———
[Only admins are allowed to see this link]: Featuring Numerous updates,fixes and whole new adjustment
[Only admins are allowed to see this link]: Featuring updates in Ulduar, Toc5 and Oculus


Join date : 1970-01-01

View user profile

Back to top Go down

default Re: JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated)

Post  Bottscan on Sun Dec 01, 2013 8:38 am

Motion wrote:New Version(V3.1.3 Release) Available!

Intended for World of Warcraft Client version 3.3.5.12340
TONS of new features from ME are ADDED IN!

This repack is by far one of the richest and stable WoW emulators based on Trinitycore.

What?You don’t believe?Never mind.

The Changelog and General features below will convince you.

For those who have difficulty installing the repack,an installing tutorial is presented to you below the download section.
V3.1 has witnessed numerous updates from the previous version.
You could find the detailed changelog .
Alternatively,you can find it in the repack.

The repack is updated to 3.13!
Check the download section
:
1.Fixed a critical issue caused by Trinitycore that makes flying and swimming creatures
fall uncorrectly and sink underground.
This shall fixes loads of creatures and bosses including Eregos, Lich King..etc
2.Fixed fishing in Stormwind and other places.
3.Fixed an issue that rabbits(custom triggers actually) attack players in starting-area.
Here I brought you with some of the main features in V3.13(r)


 • SunWell Plateau:
  Felmyst is rewritten which is now spawned and scripted.
  Muru rewritten.
  Eredar Twins rewritten.
  Mobs have been carefully scripted.
 • The Oculus:
  Added more achievement support and update the visual.
  More fixes on mobs.Quests related to the Oculus are spawned
  Added Cache of the Ley-Guardian.
 • VioletHold:
  Rewrite some parts of the instance.
  Added defense system and delayed portal spawn after boss waves.
 • Trial of Champion:
  More updates and workarounds.
  Now the mob faction is fixed and announcer is correctly spawned.
 • Core:
  Merged with Trinitycore till 12-22-2011
 • Database:
  Database updated to newest (Rev 335.11.44)
 • World Events:
  Fixed some Winter Veil achievements and prevent some crashes!
 • Misc:
  Various crashes,quests fixed,waypoints added,typos corrected,loots implemented.And much much more…(see )
General features of this repack:
These are the highlights of the repack:
1.Trinitycore and Database updated to !
(Updated on 12-22-2011)!!

2.More optimaztion implemented and various typo fixes!!

3.Ahbot(Auctionhousebot) Added!!

4.Warden Systems Added!!

5.Ruby Sanctum well scripted!!(Including Trinity offical scripts)

6.Ulduar well scripted!!
The repack includes but not limited to:


 • excellentYogg-Saron Fight!
 • excellentMimiron Fight!
 • excellentAlgalon Fight!

(13/13 fully and dedicately scripted)

7.Icecrown Citadel well scripted!!
Exhilarating Lich King and other boss encounters
(11/12 exluding Gunship battle)

8.Wintergrasp very well scripted and working!!
It could be one of the most blizzlike WG you have ever seen.

9.The carefully-scripted dungeonsare:


 • Trial of Champion working perfectly!
 • The Oculus fully working!
 • Forge of Souls finely working!
 • Pit of Saron working smoothly!
 • Halls of Reflection working amazingly!
 • Culling of Stratholme working perfectly!
 • Various Pre 3.20,TBC and Vanilla fixes!


10.Jail Added to punish bad-behaviored players!!

11.Preventing normal players from accessing GM Island!!

12.Anticheat System Added!!

13.Argent Tournament Fully supported and working!!

14.World of Warcraft Community Site Integrated!!

15.World of Warcraft Armory Code Attached!!
Descriptions of several functions:
What is Ahbot?
It is a server-controlled bot useful to keep auctionhouses on low
populated realms constantly full of items for characters to buy.
It can also act as buyer, so that characters will always have someone buying the items they put on auction.

Note to the Administrators:
The repack contains an original Ahbot account of which the account name and password are both “ahbot”.
Edit the password in case of the crash caused by accidental or deliberate violation of the AHBOT account!
How to: type “.account set password ahbot [yourpass] [yourpassagain]” in worldserver.exe console

What are Warden Systems?
Warden (also known as Warden Client) is an anti-cheating tool integrated in Blizzard Entertainment games.
While the game is running, Warden uses operating systemAPIs to collect information about

certain software running on the user’s computer and sends it back to Blizzard servers as

hash values to be compared to those of known cheating programs or simply as a yes/no response (whether a cheat was found).

The things Warden currently looks for in-process includes but is not limited to:


 • Model edits.
 • Known cheat modules (DLLs)
 • Known modifications to game functions
 • Known cheating addons
 • Speedhacks
 • Known API hooks from cheats
For those who are interested in the history of the repack:
What is the repack aiming at and the history of this repack:

This repack originally is intended to provide a stable and clean

blizzlike one while Jeutie is in hospital and temporarily can’t work on his fantastic project.

And now Jeutie is well and back working on his official Trinity

Project!So this repack will evolve into a more custom repack.I will try my best to add more custom codes and features into it.

I will update this repack regularly so check it if you can and you will find surprise!

As is always the case,I need your feedback to perfect the repack and encourage me.

Have any problem?Post on ac-web I will help you as soon as possible.

Special thanks to:
Ac-web:for providing an easy environment of repack releasing.
Trinity:for their devoted work on core and database updating.
Jeutie:for his Mysql configuations in the previous versions.
DOWNLOAD(v3.13r)
Repack Downloadlink
Repack(3.1r)(179.35MB):

Patch(3.1r-3.13r)(2.24MB):
Have problem installing?Look at the next two quotes!For those who wants access to the database,the account is root and password is ascent.

Installing Tutorials:
1.Extract the repack.
2.Obtain maps,vmaps and dbc files:
You could obtain them in eitherof the two ways:


 • Download them.Here are the links: ,,
 • Extract them.Put extractors which can be found in the repack in
 • the WOW directory and run 1)mapextractor.exe 2)makevmaps3_simple.bat

3.Put DBC,maps and vmaps files in “Core” directory.
4.Run setup_xampp.bat in “Server” folder and choose 1)refresh
5.Run xampp_start.exe in “Server” folder.
6.Launch worldserver.exe and authserver.exe in “Core” directory.
7.Enjoy it!

If you have come across problem executing worldserver.exe and authserver.exe
Please be sure you have installed the following properly
:

Some previous versions of this repack:
:Featuring Culling and Stratholme and an updated Wintergrasp as well as Argent Tournament.
:Featuring World of Warcraft Community Site and updates in Raids
——–Playerbot contains in the above version while removed from below———
: Featuring Numerous updates,fixes and whole new adjustment
: Featuring updates in Ulduar, Toc5 and Oculus

Bottscan
Member
Member

Posts : 1
Join date : 2013-12-01

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum